ปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารเคมี จากเศษใบไม้

นางสาวสุกัญญา เชิงหอม

          ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักที่ได้จากการย่อยสลายของเศษอาหาร เศษใบไม้ เศษขยะ  มูลสัตว์ และแร่ธาตุต่าง ๆ มาบดรวมกัน เติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมกลายเป็นปุ๋ยไว้ใช้เองโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยที่ใส่บำรุงพืชผักส่วนครัวในครัวเรือนที่ปลูกจะปลอดภัยแน่นอน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางทีมงาน U2T ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ “โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน และการจัดการของเสียเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพสู่การนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน” โดยมีการจัดอบรมร่วมกับ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาบวร โรงเรียนทศพรวิทยา” ณ โรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน คือ วิทยากรที่เข้าร่วมอบรม อาจารย์ประจำตำบล ผู้ปฏิบัติงาน U2T SC08 นักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในตำบลสตึก ซึ่งมีการอบรมทำปุ๋ยหมัก 3 แบบ คือ การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และจุลินทรีย์จาวปลวก การทำปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ ดังนี้

  1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
  2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินให้ไถพรวนสะดวก
  3. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดิน
  4. ช่วยในการถ่ายเทอากาศของดินดียิ่งขึ้น
  5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
  6. ช่วยกระตุ้นการให้ธาตุอาหารของพืชละลายน้ำได้ง่าย
  7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นเวลานาน
  8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม

โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกับครอบครัวหรือชุมชน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์ โดยการทำปุ๋ยจะมีหลักการ คือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และให้พืชเลี้ยงเรา

SC08 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู