ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้

        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางทีมงาน U2T ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ “โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน และการจัดการของเสียเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพสู่การนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน”  ณ โรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน คือ วิทยากรที่เข้าร่วมอบรม อาจารย์ประจำตำบล ผู้ปฏิบัติงาน U2T SC08 นักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในตำบลสตึก ซึ่งมีการอบรมทำปุ๋ยหมัก 3 แบบ คือ การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และจุลินทรีย์จาวปลวก การทำปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์

2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน

3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น

4. ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้

6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น

7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ

8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป

โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกับครอบครัวหรือชุมชน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์อีกด้วย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู