การอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในครัวเรือน

เมื่อเดือนตุลาคม ทางกลุ่ม sc08 ภายใต้โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ได้ทำการลงพื้นที่ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม sc08 และชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ได้ลงไปพัฒนาและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับทางวัดป่ายางน้ำใส กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมหลัก ๆ ก่อนจะลงพื้นที่พัฒนาวัด ในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญช่วงเช้ากับชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ถวายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับทางวัด เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

จากการลงพื้นที่ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเมื่อเดือนตุลาคม ทางกลุ่ม sc08 ภายใต้โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ได้ทำการลงพื้นที่โรงเรียนทศพรวิทยาเพื่ออบรมการใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนนำมาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร โดยมีประชาชนและนักเรียนของโรงเรียนทศพรวิทยาไดเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก วัสดุส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่หาได้ตามครัวเรือน เช่น เศษใบไม้ เศษอาหาร สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติได้

รายละเอียดภายในการอบรม ช่วงต้นจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของปุ๋ยในครัวเรือน และหลังจากนั้นจะเป็นการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้ในครัวเรือน

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู