1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

          รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 แก้ไขข้อมูลในแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล แปลงคุณกมลทิพย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านสุขวัฒนา ม.16 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” แปลง นางมอน น้ำคำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก และนำข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระบบเว็บไซต์ เข้าหมู่ที่ 22บ้านประชาพัฒนา ต.นิคม จำนวน 2 คน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 23 – 10 สิงหาคม – กันยายน 2564 นำเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 12 ตำบล 101 หมู่บ้าน ข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 16 ตำบล

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จัดทำเอกสารภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฎิบัติการ Moblie clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2564 และจัดทำเอกสารภาพวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564)

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ปรับแบบแก้ไขข้อมูลในแบบให้ถูกต้อง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แปลง แปลงคุณอบเพชร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ สำนักการปกครองท้องถิ่นอำเภอสตึก

วันที่ 27 – 10 สิงหาคม – กันยายน 2564 นำเข้าข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 16 หมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 12 ตำบล 101 หมู่บ้าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ปรับแบบแก้ไขข้อมูลในแบบให้ถูกต้อง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา จำนวน 2 แปลง แปลงนายชาตรี ชาวสวน และแปลงนางอ้วน มงคลดี

วันที่ 30 – 2 สิงหาคม – กันยายน 2564 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค บ้านโพนเงิน ม.10 ต.ท่ามวง

วันที่ 1 กันยายน 2564 จัดทำเอกสารภาพโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ขยายผล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมอำเภอสตึก ที่ว่าการอำเภอสตึก และจัดทำเอกสารภาพโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สร้างและพัฒนาสัมมาอาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านนครลำปาง หมู่ที่ 17 ตำบลชุมแสง และบ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแก

วันที่ 3 กันยายน 2564 จัดเตรียมเอกสารบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค จำนวน 250 ชุด และจัดทำเอกสารภาพรายละเอียดประกอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการชุมชนกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนงานดี บริหารหนี้ได้”กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนงานดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 6 กันยายน 2564 จัดทำเอกสารภาพวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.3 การขับเคลื่อน กิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง ระดับหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน และจัดทำเอกสารภาพภาพวัสดุเอามื้อโครงการ” โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง แปลงนางสาวชลธิชา  ศรีสุข และแปลงนางลีลาศ เทียมตรี

วันที่ 7 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 ปรับแบบให้ถูกต้องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายบวร ศรรีวรรณา

วันที่ 10 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสตรี  ณ สำนักการปกครองท้องถิ่นอำเภอสตึก

วันที่ 13 กันยายน 2564 ปรับแบบแก้ไขข้อมูลในแบบให้ถูกต้อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา จำนวน 2 แปลง แปลงนายสุนทร แปลงนางอบเพชร และแปลงนายสนม

วันที่ 15 กันยายน 2564 จัดทำเอกสารภาพการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนงานดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 16 กันยายน 2564จัดทำเอกสารภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรและแหล่งสินเชื่อภาคครัวเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน : ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่การเพิ่มรายได้ อำเภอสตึก งบประมาณ 55,500 บาท ณ ณ ศูนย์จัดการกองทุนบ้านสมหวัง

ซึ่งสำหรับวันที่ประจำอยู่สำนักงานไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะสนับสนุนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานทั่วไปภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ และงานอื่นๆ ภายในระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น ที่ได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ดิฉันได้เรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู