ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดออนไลน์

นางสาวสุกัญญา  เชิงหอม

ในปัจจุบันผู้คนใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุต่างใช้กันอย่างแพร่หลาย  จนก่อให้เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรม  หากธุรกิจไม่ปรับตัวให้ทันสถานการณ์บ้านเมืองอาจเกิดความล้าสมัย  เนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีช่องทางหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมทางออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนเพื่อต่อยอดพัฒนาสัมมาชีพให้แก่ชุมชน  โดยวิทยากร  อาจารย์วรินทร์พิพัฒน์  วัชรพงษ์เกษม  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น  เราจึงต้องใช้การตลาดในสื่อออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  สะดวกและรวดเร็ว  เป็นช่องทางที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้กำไรดี  โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการโฆษณาสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์   เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube ตลอดจนการโฆษณาบนเว็บไซต์ หรือ Google เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้า

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้เลือกกระเป๋าผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์  เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

SC08 การจัดอบรมการทำกระเป๋าผ้า เข้าสู่การประชุมออนไลน์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู