รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2564

             ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนกันยายนนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

             วันที่ 24 สิงหาคม ดิฉันได้รับมอบหมายงานจากฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ให้ทำหน้าที่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ทั้งยังมีหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อคอยตอบคำถามผู้ประกันตน เกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาโครงการผู็ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุดและเข้มงวด


             วันที่ 6 กันยายน ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อผู้ประกันตนมาตรา 40  เพื่อติดต่อและพิมพ์หนังสือส่งเพื่อแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินเยียวยามาตรา 40 


           วันที่ 15 กันยายน ได้ร่วมแสดงและถ่ายทำวิดีโอจัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำวิดีโอมุทิตาจิตของสำนักงานประกันสังคม


            และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40 การจัดส่งหนังสือราชการเกี่ยวกับการคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน การทำหนังสือเปลี่ยนสถานพยาบาล และการลงทะเบียนรับแจ้งเรื่องต่างๆในฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ เป็นต้น

            จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 8  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู