วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT

 

นางสาวนัฐฐา กลิ้งรัมย์

การประชุมและวิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลของพื้นที่ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้เทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้ในการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งออกตามประเภทได้ดังนี้

Strengths จุดแข็ง

การปลูกผัก การเพาะเห็ด กระเป๋าจักสาน เสื่อกก น้ำดื่ม

Weaknesses จุดอ่อน

ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางประชาสัมพันธ์

Opportunities โอกาส

โรงผลิตน้ำของแต่ละชุมชน การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน ทรัพยากรเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

Threats อุปสรรค

ขาดแหล่งน้ำ ลานตากข้าว สัญญาณโทรศัพท์ การเข้าถึงของไฟฟ้า ถนนหลายสายถูกตัดขาด

     

 

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเข้าไปจัดการให้ความช่วยเหลือในด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนากลุ่มอาชีพงาน  เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ให้เกิดแนววทางในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพในการทำงานปลูกผัก เพาะเห็ด กระเป๋าจักสาน เสื่อกก รวมไปถึงน้ำดื่มให้สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของกลุ่มที่ประสบอยู่  อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในเชิงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ : วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู