หากพูดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คงไม่พลาดที่จะนึกถึงปัญหาขยะ ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ในสำหรับหลายๆชุมชน แต่คงไม่เป็นปัญหาสำหรับชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่สมศักดิ์ ชุมสิทธิ์ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่อำนวยความสะดวกในการพาลงสำรวจชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามทั้งข้อมูลส่วนตัวระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลระทบจากโควิด-19เป็นอย่างดี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน

ชุมชนบ้านหนองเกาะแก้วเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทำให้บริบทในชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง บ้านทุกหลังคาเรือนของชุมชนที่นี่มีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้านทุกหลัง และรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลศรีสตึกจะเข้ามาเก็บขยะตามบ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ ขวดพลาสติกต่างๆ ที่ชาวบ้านที่นี่ได้คัดแยกออกมา สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และมีการพัฒนาชุมชนร่วมกันเป็นประจำ ทำให้ถนนทุกสายในชุมชนสะอาด ร่มรื่น ชุมชนที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาขยะ

ชาวบ้านที่นี่ให้ความสำคัญกับความสะอาดในชุมชนเป็นอย่างมาก ร่วมแรงร่วมใจกันทุกครั้งที่มีการพัฒนาชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ ตลอดเวลา ไม่มีปัญหาขยะ ส่งผลให้ไม่มีปัญหาน้ำเสียตามมาอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู