Sc08-ชุมชนตื่นรู้ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

             นายพีระพงษ์ ลาหนองแคน ผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามและช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนและได้มีโอการ่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลสตึกแบะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสตึก และ ได้เห็นถึงมาตราการกระตุ้นของเทศบาลตำบลศรีสตึก ที่ผลึกกำลังร่วมใจต้านภัยโควิด19

จัดเตรียมสถานที่เขตกักกันโควิด19 เพื่อรองรับลูกหลายชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ที่พลัดถิ่นไปทำงานต่างแดน ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารและทีมงานร่วมกับชุมชนตื่นรู้สู้ภัยโวิด จัดเตรียมสถานที่รองรับได้จำนวน 150 เตียง แต่ก็ยังขาดแคลนปัจจัย4 หลายอย่างที่จะอำนวยความสะดวกของผู้เข้ารับการรักษาและกักตัว

โรงพยาบาลสตึก มีบุคลากรทางการแพทย์อย่างจำกัด ทำให้ทุกฝ่ายต่างต้องปฎิบัติงานอย่างหนักเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในอำเภอสตึก

     ในสภาวะวิกฤติของโควิด19 สิ่งหนึ่งที่ได้ทำให้เราได้เห็นคือการร่วมมือร่วมใจที่ทุกคนอย่างจะเดินไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย การบริจาคสิ่งของหรือข้าวกล่อง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เราได้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

       กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมปฏิบัติการป้องกันอย่างเคร่งครัด   แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม หากประมาท การ์ดตกก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนการ์ดอย่าตกโดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่อง โดยการสวมหน้ากากล้างมือบ่อย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย

โดยทุกคนสามารถให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T  ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 และลดโอกาสการนำเชื้อกลับมาติดสู่คนในครอบครัวที่เรารัก

 

  • มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า วิกฤติ COVID-19 กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นผลกระทบระยะยาว 2 – 3 ปี ซึ่งบางภาคส่วนในสังคมอาจจะได้รับผลกระทบยาวนานถึงสิบปีเลยทีเดียว แต่โชคดีที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นครัวของโลก ทำให้ไม่เกิดภาวะอดอยาก ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าหลายประเทศ

 

       ในวันที่ฟ้ามืดมิดจากวิกฤติ COVID-19 ผู้คนได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้า มุมมองของผมนายพีระพงษ์ ลาหนองแคน ผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์     ทำให้เรามองเห็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากบทเรียนที่ได้รับ วันนี้ ได้รับการบันทึก ถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ ทำให้เห็นว่าการกระจายอำนาจ กระจายทรัพยากร ไปถึงยังจุดที่ถูก อันจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่ดีขึ้นในอนาคต

อื่นๆ

เมนู