เรื่องหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคูขาด
ข้าพเจ้านางสาวนันทิกานต์ จันทร์อินทร์ ได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่พรศรี ศรีสง่า ในการอำนวยความ สะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ

          ชุมชนบ้านคูขาด ตั้งอยู่ที่ ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรอาศัยอยู่ จํานวน 118 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลัก คือ การทํานา หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการประกอบอาชีพเสริม เช่น ทําปลูกยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย

ทำพรมเช็ดเท้า เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ประชาชนบ้านคูขาดส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยแบบไร้สารเคมี ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสและ ประชาชนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้และดัดแปลงการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสาน จากการจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2557 จึงทำให้ชาวบ้านบ้านคูขาดมีการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน

          กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาดถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารที่สําคัญเหมาะสมกับความต้องการของพืช พร้อมท้ังมีประโยชน์ในการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการ เพาะปลูก แต่ยังขาดหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และงบประมาณ อย่างจริงจัง

http://https://www.youtube.com/watch?v=ZgYMZ95k4rI&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู