หากพูดถึงชุมชนที่น่าอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ คงไม่พลาดที่จะนึกถึงชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่สมศักดิ์ ชุมสิทธิ์ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่อำนวยความสะดวกในการพาลงสำรวจชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามทั้งข้อมูลส่วนตัวระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลระทบจากโควิด-19เป็นอย่างดี

ชุมชนบ้านหนองเกาะแก้วตั้งอยู่ที่ หมู่12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของผู้ใหญ่สมศักดิ์ ชุมสิทธิ์ ชุมชนบ้านหนองเกาะแก้วเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าอยู่ บริบทในชุมชนสะอาดร่มรื่น ชาวบ้านน่ารักเป็นกันเอง มีการจัดการขยะในชุมชนเป็นอย่างดีมีการคัดแยกขยะและมีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้านทุกหลัง มีการจัดการระบบน้ำประปาอย่างเป็นระบบจึงทำให้ชาวบ้านที่นี่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้านการคมนามาสะดวกต่อการเดินทางสะดวกอยู่ห่างจากอำเภอสตึกประมาณ 4 กิโลเมตร ในชุมชนมีการทำลูกคลื่นและมีกระจกนูนตั้งอยู่บริเวณแยกต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ชาวบ้านที่นี่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้หลักการทำสวนยางพาราและการทำไร่มันสำปะหลัง รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปเพื่อหารายได้เสริมให้กับกับครอบครัว จากการทำแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลระทบจากโควิด-19 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวิธีป้องกันเป็นอย่างดี

อัตลักษณ์ของชุมชนคือการทำสวนยางพาราและการทำมันเส้นเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับรอบครัว ตลอดจนการรับจ้างทั่วไปเพื่อหารายได้เสริม แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเสียงดังในชุมชน ปัญหารายได้ของครัวเรือนและภาระหนี้สินทำให้เกิดการอพยพแรงงานทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการส่งพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู