ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน

เกวลิน วงศ์อรุณ

 

บ้านหนองบัวเงิน ชุมชนมีความโดดเด่นเพราะมีบ้านบัวเป็นดั้งเดิม ว่ากันว่ามีผู้คนที่พากันเข้ามาตั้งหลักปักฐานกลุ่มแรกๆเมื่อประมาณ 200 ปี เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้พบบริเวณนี้ซึ่งมีที่ดินและมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านหนองบัว เพราะมีหนองน้ำที่มีบัวจำนวนมาก และต่อมาชาวบ้านก็เรียกชื่อ บ้านหนองบัวเงิน มาจนถึงทุกวันนี้

บ้านหนองบัวเงิน เดิมอยู่ในการปกครองของบ้านหนองบัวเจ้าป่า หมู่ที่ 5 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองได้ทำการแยกหมู่บ้านขึ้น จึงทำให้เกิดบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลสตึก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรทั้งสิ้น 589 คน จำนวน 176 หลังคาเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสตึก ห่างจากตัวอำเภอสตึก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่กึ่งเมืองชนบทมีการคมนาคมที่สะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสายหลัก 219 บุรีรัมย์ – มหาสารคาม มีแหล่งทรัพยากร เช่น ห้วยปอหนองบัวสระกลางหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป และรับราชการ โดยส่วนใหญ่แล้วประชากรในหมู่บ้านจะทำนาข้าวนาปีจะทำในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม มีการปลูกผักในบริเวณรอบๆครัวเรือนจะเป็นการปลูกตลอดปีโดยปลูกไว้สำหรับบริโภคและจำหน่าย ส่วนการรับจ้างทั่วไปเป็นการทำตลอดปีเพียงแค่ไม่ใช่อาชีพประจำและเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาล

                           

อัตลักษณ์ภายในชุมชนนอกจากการทำการเกษตรแล้วยังมีการทอเสื่อและการจักสานไม้ไผ่ โดยมีการปลูกต้นกก สำหรับนำมาทอเสื่อ และนำต้นไผ่มาสานสำหรับทำเปลและสุ่ม เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้มาจุนเจือครอบครัว เนื่องจากสภาพปัญหารายได้จากการประกอบอาชีพหลักไม่เพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรขาดทุนทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ และผลกระทบจากสถานการ์ณโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อครัวเรือนในชุมชน จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและนำไปวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

                                         

 

                                                                 

Tags:

อื่นๆ

เมนู