ณ บ้านยางน้ำใส 

สุกัญญา เชิงหอม

                    บ้านยางน้ำใส คือชื่อชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่วันชัย  พวงทอง ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

                 บ้านยางน้ำใส ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรหนาแน่น รวมทั้งสิ้น 318 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ ทอเสื่อ  เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน มีการทำปลาส้ม ปลาร้า น้ำพริก ข้าวหมาก และอาหารพื้นเมือง แต่ยังไม่ได้เติบโตมากและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการทำการเกษตร อีกทั้งยังมีหนองน้ำที่ช่วยกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเพื่อการเกษตร ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุนชน คือ หนองน้ำกุดน้ำใส มีศาสนสถานและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คือ วัดป่ายางน้ำใส เป็นสถานที่ศึกษาทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง

โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านยางน้ำใส มีศักยภาพหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจากการขับขี่ที่มีความเร็วมากและเสียงดัง ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ภายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน ทำให้เกิดการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากโควิด-19 เหล่านี้เป็นปัญหาที่กระทบต่อครัวเรือนและภายในชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับให้คนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู