1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์

SC08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์

       โครงการเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการดำเนินการรับผิดชอบหมู่ที่ 4 บ้านสระกระจาย ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมมย์

       ในการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่บ้านสุนทร วงศ์ทอง ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านสระกระจายที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างดีข้อมูลระดับบุคคล ครับเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 จากการลงพื้นที่สำรวจตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) พบว่าบ้านสระกระจายมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณจำนวน 90 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ ทรัพยากรที่สำคัญได้แก่แม่น้ำ และวัด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ขยะ ควันพิษฝุ่นละออง การใช้สารเคมี และขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค แต่ปัญหาดังกล่าวได้มีการดำเนินการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ปัญหาภายในชุมชนพบว่ามีเรื่องของยาเสพติด วัยรุ่นมั่วสุม การบุกรุกพื้นที่ และการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร และปัญหาดังกล่าวก็มีการจัดการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านการประสานกับผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 หลังจากทำการสำรวจพื้นที่พบว่าชาวบ้านได้รับทราบถึงผลกระทบจากโควิด-19 เป็นอย่างดี เนื่องจากโรคระบาดนี้ทำให้รายได้ของชาวบ้านลดลงด้วยเช่นกัน และทราบถึงแนวทางป้องกันในระดับหนึ่ง แต่ยังมีชาวบ้านบางรายที่ยังไม่ทราบและขาดระเบียบในการป้องกัน     

       จากการสำรวจดังกล่าวสรุปได้ว่าผลผลิตหลักทางการเกษตรได้จากการทำนา ทำไร่(มันสำปะหลัง) ทำสวน(ยางพารา) เลี้ยงสัตว์(วัว) นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือนเผื่อใช้อุปโภคบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้านสระกระจายมีรายได้ที่ลดลง ปริมาณของผู้ว่างงานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

SC08 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู