วิถีชีวิตในแบบบ้านขาม

 

บ้านขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชุมแพ บุตรสีตะราช ทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับหมู่ 22 ตำบลนิคม ทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองบัว หมู่ 5 ทิศใต้ติดกับบ้านครูขาด หมู่ 6 และทิศตะวันออกติดกับหมู่ 14 ตำบลสตึก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก แต่ปัจจุบันชาวบ้านหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น

 

 

ในอดีตพื้นที่บ้านขามนั้นยังมีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก แต่พื้นที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์เศรษฐกิจที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงมากที่สุดก็คือโคเนื้อ

 

 

ปัจจุบันบ้านขามมีประชากรอยู่หนาแน่น ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับกลาง ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก พืชหลัก ๆ ที่นิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้คือ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่บ้านขามค่อนข้างแล้ง พืชเศรษฐกิจเหล่านี้มักจะทนแล้งมาก ชาวบ้านจึงนิยมปลูกเพื่อเป็นรายได้หลักในครอบครัว ส่วนข้าว ชาวบ้านมักนิยมปลูกเพื่อไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็จะนำมาจำหน่ายในพื้นที่ พืชลองลงมาที่ชาวบ้านปลูกคือ พืชสวนครัวคือ ต้นหอม ผักชี พริก ผักบุ้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะนิยมปลูกรอบ ๆ บ้านเพื่อเก็บไว้บริโภคหรือขายตามแต่โอกาส แล้วชาวบ้านยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปอีกด้วย แต่ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องจ้างคนงานมาทำการเกษตรแทน ส่วนประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ มักจะออกไปทำงานนอกพื้นที่

 

 

สรุป ในอดีตพื้นที่บ้านขามมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวและเลี้ยงโคเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันพื้นที่บ้านขามนั้นค่อนข้างแล้ง จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทนแล้งมากยิ่งขึ้น บวกกับประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ภาคการผลิตต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู