พืชเศรษฐกิจแปรความหวังสร้างรายได้แห่งบ้านขาม

บ้านขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชุมแพ บุตรสีตะราช ทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับหมู่ 22 ตำบลนิคม ทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองบัว หมู่ 5 ทิศใต้ติดกับบ้านครูขาด หมู่ 6 และทิศตะวันออกติดกับหมู่ 14 ตำบลสตึก พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านขามเป็นพื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเกษตรกรในพื้นที่มักปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา เพราะพืชเหล่านี้นอกจากจะทนแล้งได้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

รายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรมากจากการปลูกมันสำปะหลัง เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทนแล้งสูง เหมาะกับการปลูกในดินทราย ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ 10 – 12 เดือน มันสำปะหลังได้เปรียบพืชไร่ชนิดอื่นที่สามารถยืดหยุ่นอายุการเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป หลังจากเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังจะส่งหัวมันขายตามโรงงานต่าง ๆ ส่วนลำต้นเก็บเพื่อใช้ทำพันธุ์ ต่อมาคืออ้อย อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ปลูกง่าย  สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น สภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้ง เป็นต้น โดยมักจะนิยมปลูกในช่วงต้นฝน ส่วนผลผลิตส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ จะถูกส่งไปตามโรงงานอ้อยในพื้นที่ไกล้เคียง ต่อมาคือยางพารา ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูก ต่อมาคือข้าว เกษตรกรในพื้นที่มักจะปลูกข้าวไว้บริโภคเองสะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือก็จะนำมาจำหน่ายในพื้นที่ โดยเกษตรกรมักจะปลูกปีละครั้ง และสุดท้ายคือผักสวนครัวกับสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ  ผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกคือ ต้นหอม ผักชี พริก ผักบุ้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะนิยมปลูกรอบ ๆ บ้านเพื่อเก็บไว้บริโภคหรือขายตามแต่โอกาส

สรุปเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โดยรวมพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านขาม แล้วในอนาคตผลผลิตเหล่านี้ อาจจะสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือสามารถพัฒนาชุมชนบ้านขามให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู