1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-02-18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10

SC08-02-18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10

กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้ง 23 แห่งโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วนั้น จ.บุรีรัมย์ ยังมีโรงพยาบาลที่สามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศ

ความน่าสนใจที่มีในเขตพื้นที่ชุมชนสตึกบูรพา คือ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นที่เฮือนฝั่งมูล โดยมี พ.ท.ทรงศักดิ์ ผาเจริญ บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ้งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (กัญชา) เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 อำเภอเท่านั้น คือ อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน ทั้งนี้ยังจดสัญญา MOU กับบ้านหนองเกาะ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้เป็นช่วงทดลองปลูก และรอติดตามผล

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. 2562 การดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

– กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทางการแพทย์

– กรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย

กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทางการแพทย์ ชื่อผู้ขอรับอนุญาต วัตถุประสงค์การดำเนินงาน แผนการผลิต แผนการจำหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ มีเอกสารรายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรเจ้าของฟาร์มกับผู้ซื้อผลผลิต ขั้นตอนดำเนินงาน 8 ขั้นตอน รายละเอียดเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อสายพันธุ์ จำนวนเมล็ดพันธุ์ และแหล่งที่มา วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และสถานที่เก็บภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บเกี่ยวดีของพืชสมุนไพร ระยะเวลาการดำเนินการ ขั้นตอนการทำลายส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ไม่เกี่ยวข้องภายหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ การควบคุมคุณภาพสารสกัด การคำนวนปริมาณสารที่ได้ การทำลายของที่เหลือจากการสกัด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู