1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-(กพร.) การปฏิบัติงานฝ่ายงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

SC08-(กพร.) การปฏิบัติงานฝ่ายงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

                               รายละเอียดการปฏิบัติงานฝ่ายงานทะเบียนและประสานการแพทย์                                                                               ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                             ประจำเดือนมีนาคม 2564

          สำหรับการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในส่วนงานทะเบียนและประสานงานแพทย์ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

         วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับและตรวจสอบแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ลงทะเบียนรับแจ้งกรณีคืนเงิน จัดทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและจัดส่งหนังสือการขออนุมัติคืนเงินให้กับผู้ประกันตน นอกจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้ายังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการลงรับเลขหนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนักงาน

 


         วันที่ 8 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ออกหน่วยไปกับสำนักงานประกันสังคมร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1” ณ บริษัท อธิมาตร จำกัด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของสำนักงานประกันสังคมคือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และตอบข้อสงสัยของผู้ประกันตน และดิฉันมีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และการให้บริการทางด้านการจัดเบรคให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

         ในส่วนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะมีการบรรยายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการลดความเสี่ยงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการทำงาน และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่ ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อHIV ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID19 นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้ประกันตนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 


         จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่ 2 เดือนในการปฏิบัติงาน  ทำให้ข้าพได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู