คูขาดพัฒนาหมู่บ้านแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

ณัฐพร  ชัยโต

          “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ราชการที่๙) พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และชาวบ้านคูขาดพัฒนาได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบเช่น ทำไร่นาสวนผสม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครอบครัว ใช้จ่ายอย่างประหยัดจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้เห็นปัญหาข้อบกพร่องในการใช้จ่าย จะได้ตรวจสอบว่าสิ่งใดสมควรซื้อสิ่งใดไม่สมควรซื้อจะได้ลดค่าใช้จ่ายลง

         หมู่บ้านคูขาดพัฒนาเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชน โดยการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงขยายผลด้วยความรอบคอบ การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านคูขาดพัฒนาดีขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น สารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีชีวิตประจำวันห่างไกลจากสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชาวบ้านผลิตเองและทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น สภาพดินสมบูรณ์ สภาพอากาศดี

              

       หมู่บ้านคูขาดพัฒนาถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านคูขาดเริ่มจัดทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย รู้จักวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการผลิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

อื่นๆ

เมนู