รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงานประกันสังคม            อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

           ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนเมษายนนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในส่วนงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรา 40 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

           วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ออกหน่วยไปกับสำนักงานประกันสังคมร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2” ณ บริษัท หินเพชร จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของสำนักงานประกันสังคมคือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามาตรา 33,39 และมาตรา 40 พร้อมตอบข้อสงสัยของผู้ประกันตน และดิฉันมีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และการให้บริการทางด้านการจัดเบรคให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผูู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 65 คน

ในส่วนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะมีการบรรยายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการลดความเสี่ยงภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการทำงาน และมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่ช่วยลดภาวะ Office syndrome นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้ประกันตนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 


           วันที่ 23 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่หมู่บ้านปีรเวง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ทำนา ค้าขาย หรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 เพื่อบอกกล่าวให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนในการสมัครและการชำระเงินต่างๆ และมีการชักถามกับผู้ประกันตน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 และมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 10 ราย

 


           วันที่ 1 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่หมู่บ้านกันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ทำนา ค้าขาย หรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 เพื่อบอกกล่าวให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนในการสมัครและการชำระเงินต่างๆ และดิฉันมีหน้าที่ในกรอกข้อมูลการขอรับสมัครมาตรา 40 ให้กับผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 25 ราย

 


          วันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่หมู่บ้านสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ทำนา ค้าขาย หรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 เพื่อบอกกล่าวให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนในการสมัครและการชำระเงินต่างๆ และดิฉันมีหน้าที่ในกรอกข้อมูลและประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับสมัครมาตรา 40 ให้กับผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 13 ราย 

 


            นอกเหนือจากงานที่ออกหน่วยเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรา 40 แล้ว ข้าพเจ้ายังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการนำข้อมูลของผู้สมัครมาตรา 40 มาขึ้นทะเบียนในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และยังปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาทั้งหมด เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้งานเกี่ยวกับการรับและตรวจสอบแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ลงทะเบียนรับแจ้งกรณีคืนเงิน จัดทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและจัดส่งหนังสือการขออนุมัติคืนเงินให้กับผู้ประกันตน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนักงาน

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู