เพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่โดนทิ้ง

นางสาวสุกัญญา เชิงหอม

          มันสำปะหลังได้นำมาแปรรูปเป็นมันสำปะหลังตากแห้งของชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากในพื้นที่ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เป็นอย่างมาก

          การแปรรูปมันสำปะหลัง โดยชาวบ้านได้รับหัวมันสำปะหลังสดจากโรงงานที่ทิ้งแล้วนำมาตากแห้ง วิธีการแปรรูปมันสำปะหลังคือการสับด้วยมือเป็นชิ้น ๆ โดยไม่ได้ใช้เครื่องบด มี 2 วิธี คือ สับตามขวางกับสับตามยาวของหัวมันสำปะหลัง และนำไปผึ่งแดดประมาณ 3 – 4 แดด เมื่อตากจนแห้งแล้ว ได้นำมันสำปะหลังตากแห้งไปจำหน่ายต่อให้กับโรงงานนอกพื้นที่ใน ก.ก. ละ 2 – 6 บาท และสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น วัว เป็นต้น

          มันสำปะหลังตากแห้งเป็นสินค้าแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองเกาะแก้วเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู