พืชผักสวนครัวริมรั้ว วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง

เกวลิน วงศ์อรุณ

                   ในปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตเกษตรกรที่มีรายได้น้อยรวมทั้งผู้ว่างงานได้มีโอกาสผลิตผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน พืชผักสวนครัวมีความสำคัญต่อมนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบอาหาร ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของสารเคมี ทำให้มีการสะสมของสารพิษภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ จึงมีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยการหาพันธุ์พืชที่มีความจำเป็นใช้ในการประกอบอาหารมาเพื่อปลูกไว้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงจากสารเคมีสะสมในร่างกายและในบางครัวเรือนที่ปลูกสำหรับจำหน่ายเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว พืชผักสวนครัวมีหลากหลายชนิดและวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน มีทั้งกินใบ กินต้น และกินผล ดังนั้นในแต่ละครอบครัวจะปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นใช้และสภาพดิน อากาศที่เหมาะสมกับการปลูก

                  วิถีชุมชนหมู่บ้านหนองบัวเงินนั้นแต่ละบ้านมักจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครอบครัว และบางบ้านก็จะมีสวนพืชผักแยกออกมาจากพื้นที่บ้าน เช่น บริเวณพื้นที่นาหรือสวนที่ใช้พื้นที่มากขึ้นเพื่อสำหรับการปลูกเพื่อจำหน่าย โดยพืชที่ปลูกนั้นได้แก่ ตะไคร้ มะนาว มะกรูด มะละกอ มะเขือ พริก หอม กระเพรา แมงลัก คะน้า ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง ใบเตย และมีผักอีกหลายชนิด โดยการปลูกนั้นคือการรดน้ำพรวนดินและให้ปุ๋ยคอก ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษจากย่าฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี สามารถรับประทานด้วยความปลอดภัยและสบายใจ การปลูกผักสวนครัวนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร และบางหลังคาเรือนที่ปลูกเพื่อจำหน่ายที่ตลาดสดหรือเพื่อแจกจ่ายแบ่งปันให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                  ผักสวนครัวเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้ การปลูกผักสวนครัวไว้รอบบริเวณเมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีความชำนาญ สามารถนำไปเป็นอาชีพที่ถาวรได้ในอนาคต และสามารถช่วยจุนเจือฐานะทางครอบครัวและมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคเป็นการส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู