หมู่บ้านสระกระจายเป็นชุมชนขนาดเล็กที่แยกออกมาจากหมู่บ้านหนองเกาะ เส้นทางในการเข้ามาในหมู่บ้านมีหลายเส้นทาง แต่มีเพียงหนึ่งเส้นทางเท่านั้นที่สามารถเข้ามาภายในหมู่บ้านได้สะดวก และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทางหมู่บ้านได้แก่ หนองฝายโศกค้อ วัดป่าพรชัยเทพนิมิต และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในหมู่บ้าน

  จากการสำรวจจะพบว่าบริเวณโดยรอบหนองฝายจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง ในหนองฝายมีน้ำค่อนข้างน้อย บรรยากาศช่วงเช้าและเย็นค่อนข้างดี แต่ในช่วงเวลาระหว่างวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อน ในส่วนของวัดป่าพรชัยเทพนิมิตตามปกติหากมีกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา หรือประเพณีต่างๆ จะมีชาวบ้านจากบ้านสระกระจาย บ้านขาม บ้านคูขาด เข้ามาร่วมกันจัดทำกิจกรรมที่วัด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ และในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ได้จัดทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาไว้รับประทานและจัดจำหน่ายภายในหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู