โควิด-19 เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก สู่วิถี..New Normal..

เกวลิน วงศ์อรุณ 

            โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ได้เกิดการระบาดไปหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อและล้มตายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศต่างๆล้วนพยายามหามาตรการที่จะหยุดยั้งโรคระบาดนี้ ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เหมาะสม และการหาวิธีจัดการทำลายเชื้อเพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วได้จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทยกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดรอบแรก แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและพัฒนาการของวัคซีนมีความชัดเจนมากขึ้นแต่การได้รับวัคซีนนั้นยังไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงประชาชนทั้งหมดได้ในเวลานี้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คือ การป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยด้วยการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ คือ การล้างมือบ่อยๆ และก่อน-หลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง (physical/social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อให้พ้นระยะการสัมผัสละอองฝอย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือชุมนุม ทานของร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว การสรางสุขลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย สามารถป้องกันโรคติดเชื้อได้อีกหลายชนิด

            ทีมตำบลได้มีการจัดภารกิจพิเศษ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงพื้นที่ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนทศพรวิทยา และแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับโรงเรียน ตลาดสด และชุมชนตำบลสตึกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตัวและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดนี้ให้ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้ต้อง ขอขอบคุณชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู