จิตแจ่มใส ใจอาสาทำความสะอาดวัด

 

  

 

        วัดเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้พบกันมาทำบุญด้วยกัน รวมสร้างบุญสร้างกุศล สร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือจำนวนคนที่เข้าไปใช้มีมาก แต่ไม่มีบุคลากรที่ทำความสะอาดเพียงพอ ส่งผลให้เกิดความสกปรก  รวมทั้งวัดยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ต่างๆ มากมายก่อให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ตามพื้นที่ต่างๆภายในวัด ทำความสะอาดไม่ไหว ผู้คนที่เข้าไปใช้ก็ยังขาด จิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดจึงทำให้ภาระของบุคลากรและพระสงฆ์ต้องทำความสะอาดหนักขึ้น ห้องน้ำใน วัดก็เกิดความสกปรกซึ่งเกิดจากสิ่งปฏิกูล สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เช่น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น สกปรก ห้องน้ำบางห้องไม่มีขันตักน้ำ ไม่มีแปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำขาดแคลน โบสถ์หรือพื้นที่บริเวณรอบๆกุฏิ พระสงฆ์ก็มีใบไม้เป็นต้น

 

 

         จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ประชาชนจึงต้องตระหนักถึงการรักษาความสะอาดมากขึ้น ปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหนะนำโรค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ที่สำคัญคือ สิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะทำให้ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนทำได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้าน ใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการ ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว

          โครงการ U2T จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดบ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมอบอาหาร เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์อเนกประสงค์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ภายในวัดให้กับทางวัด และร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นภายในวัด เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่กับพวกเราที่เป็นลูกหลานชาวพุทธ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน

 

   

 

    

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู