โครงการจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม

                                                                                                                                                                    นางสาวนัฐฐา กลิ้งรัมย์
วันนี้ 16 ต.ค.63 เวลา 7.00 น. ณ วัดบ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้จ้างงานและคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา วัดบ้านยางน้ำใส เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัด และมอบของบริจาคให้กับวัดบ้านยางน้ำใสตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่เดินทางมาวัด บ้านยางน้ำใส และสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

ภาพบรรยากาศมอบของให้กลับทางวัดและประชาชน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาวัด

วีดีโอประจำเดือน ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู