รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

                ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

              วันที่  21  ตุลาคม  2564  ออกหน่วยลงพื้นที่เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40 ในโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนวัดหลักศิลา  ตำบลสามแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  และในช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณสำนักงานประกันสังคม


            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การเปลียนระบบลงทะเบียนว่างงานให้กับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ได้ทราบและให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนระบบใหม่


            วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือราชการ เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 9500 ฉบับ


             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการให้บริการผู้ประกันตนมาตรา  40


           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ออกหน่วยลงพื้นที่ขอความร่วมมือไปยังผู้นำ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการทำโครงการ  1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน


จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 9  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู