ปุ๋ยอินทรีย์กับการทำเกษตรปลอดสารเคมีอย่างปลอดภัย

 

          ในพื้นที่ตำบลสตึก อาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่มีทั้งท่ีทำนา ทำไร่ ทำสวน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการทำการเกษตรแบบแผนใหม่คือการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกประเภทในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทำการเกษตร ท่ียังยึดติดกับการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มท่ี ลดลง โดยเกษตรกรรมทางเลือกแบบอินทรีย์ได้กลายเป็นกระแสท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก ความล้มเหลวของเกษตรกรรมแผนใหม่ และก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งในการทำการเกษตรสิ่งสำคัญ คือปุ๋ยที่ใช้ในการผลิต

 

               

 

           จากปัญหาดังกล่าว ทางโครงการ u2t ได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยให้ เกษตรกรสามารถทำปุ๋ยใช้เองที่บ้าน โดยใช้เศษวัสดุธรรมชาติ กองกิ่งไม้ใบหญ้าที่มีอยู่ในชุมชนและวัสดุธรรมชาติเหล่านั้นก็สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือเกิดการหมักอยู่แล้ว เช่น การที่ชาวสวนเกษตรกร กวาดใบไม้ เศษหญ้า หรือวัสดุเหลือใช้จากการทำการเกษตรมาสุมที่โคนต้นแล้วปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ แต่ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นหากเราสามารถจัดการควบคุมสภาพ แวดล้อมและปัจจัยการผลิตบางอย่าง มีเกษตรกรบางสว่ นที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี จึงได้เร่ิมมีการเพาะปลูก หรือการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย และมีความต้องการให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิมแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีแล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้สมาชิกเกษตรกรสามารถใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและท่ีสำคัญภายในพื้นที่ของเกษตรกรยังมีทรัพยากรที่เหลือใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีและเป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู