ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน จนเป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นปุ๋ยทำจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

 

 

 

 

ในการอบรมครั้งนี้ ทางทีมงาน U2T  ได้เชิญวิทยากรณ์ที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรอินทรีย์ และนอกจากนั้นยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้แก่ น้องๆ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนทศพรวิทยา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ได้ลงมือปฏิบัติ ลองทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ไร้สารเคมี ที่ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิต และต้นไม้

อื่นๆ

เมนู