นางสาวพรพิมนต์ เจริญดี

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  ทางทีมงาน U2T SCO8 ได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ “กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน และการจัดการของเสียเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพสู่การนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน” โดยจัดอบรมร่วมกับ “โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานโรงเรียนทศพรวิทยา”ณ โรงเรียนทศพรวิทยา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน จนเป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นปุ๋ยทำจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ

                

อื่นๆ

เมนู