รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

                ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนธันวาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

                วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม สำหรับสถานประกอบการ จำนวน 100 เล่ม


                วันที่  30  พฤศจิกายน  2564  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่  6/2564  เพื่อพิจารณาผู้ประกันตนที่ได้ควรจะได้รับเป็นผู้ทุพพลภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ


              วันที่ 1  ธันวาคม 2564 ได้จัดส่งหนังสือถึงผู้ประกันตนให้มาขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเน็จ/บำนาญชราภาพ จำนวน 2,000 ฉบับ


            นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในส่วนของฝ่ายทะเบียนและประสานงานทางการแพทย์ ซึ่งในฝ่ายนี้ ข้าพเจ้าได้มีหน้าที่ในการออกเลขหนังสือราชการ การตรวจสอบเอกสาร การอนุมัติคืนเงินและการพิมพ์หนังสือราชการเพื่อที่จะจัดส่งไปให้กับผู้ประกันตน การจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนักงาน 


             จากการทำงานที่ผ่านมาตลอด 11 เดือน ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู