การทำให้ตัวเองกระตือรือล้นและเรียนรู้ติดตามข่าวสาร เทรน กระแสของเศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งสำคัญ เปลี่ยน เพื่อ รอด คือการก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง พัฒนาในสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการถอดบทเรียนจากอดีตอย่างเป็นระบบ เพื่อน้ำมาศึกษาและพัฒนาต่อยอด R&D สู้หนทางแห่งความรอด ในยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ ยุค 4.0
ทางทีมงานและผู้ปฎิบัติงาน U2T ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการถอดรหัสบทเรียนจากอดีตเพื่อหาหนทาง สู่การเดินทางไปยังคำว่า ทางรอดอย่างยั่งยื่น ในอดีตชาวบ้านหนองเกาะใน ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งจะเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นผ้าถุง เพื่อนำมานุ่งห่ม จากการศึกษาปัญหาต่างๆในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ทางผู้ปฎิบัติงานได้มองเห็นว่าผลตอบรับของการผลิตสินค้านั้นยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดการไม่สานต่อกิจกรรมที่ทรงคุณค่าทางจารีตและประเพณีฯนี้อย่างต่อเนื่อง
มรดกอันทรงคุณค่านี้จะเลื่อนหายไป หากไม่มีการสืบทอดและสานต่อ ทีมผู้ปฎิบัติงาน u2t จึงได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อเน้นหาข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการ ทำ R&D ด้วยการผลึกกำลังของทีมงานและการร่วมแรงร่วมใจของทีมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ทำการสรุป การแก้ปัญหาในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงต่อเทรน และ กลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันมากขึ้น จนกลายมาเป็นกระเป๋าสะพายผ้าไหมแสนเก๋ โดยได้มีการเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่อยู่ใน gen boommer ซึ่งประเทศไทยและทั่วโลกล้วนเตรียมความพร้อม เข้าสู่ยุค4.0 ซึ่งจะมีระยะเวลายาวนานไปถึง 30 ปี ที่ทั่วโลกจะก้าวเข้ายุคผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างนโยบาย ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายสำคัญกลุ่มนี้ ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการกำหนดเทรนเศรษฐกิจสินค้าและบริการของทั่วโลก การเตรียมแผนการตลาดและการสร้าแบรนให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเกาะนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำพาไปสู่คำว่า รอด และ ดำรงได้อย่างยั่งยื่น
ทีมงาน u2T ได้พยายามให้กลุ่มชุมชนนั้นได้เข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด การเป็นผู้ประกอบการที่ดีควรใช้หลัก concept นำพาตัวเองเพื่อท่องโลกกว้าง
เป็นหลัก concept ที่เน้นให้ผู้ประกอบการนั้นได้มีแนวคิดในการติดตามเทรนและกระแสต่างๆในการเปลี่ยนแปลง เทรนของโลก และต้องพร้อมที่จะปรับปรุงและเรียนรู้แก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำพาตัวเองไปสู่ประตูของคำว่า ประสบผลสำเร็จ และเป็นการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง
จึงเป็นที่มาของคำว่า change to be better

 

อื่นๆ

เมนู