ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันโควิด-19

สถานการปัจจุบันของประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้น จึงส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย โดยทางหน่วยงานต่างๆได้หาทางป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโรคโควิด 19 โดยทางกลุ่ม sc08 ก็ได้มีจัดอบรมและช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสตึก โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

 

มีการจัดอบรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสตึก ในเรื่องของการป้องกันโควิด 19 การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ในกิจกรรมมีการสอนทำสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วย โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดทำเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยกิจกรรมหลัก ๆ จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยการสาธิตการออกกำลังเบื่องต้นให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ต่อจากนั้นคือการให้ความรู้กับผู้อบรมเกี่ยวกับหลักโภชนาการการรับประทานอาหาร การดูแลตัวเองและผู้อื่นเป็นต้น

ต่อมาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 สถานการณ์ในปัจจุบัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองและวิธีรับมือกับโรคโควิด 19 หลังจากนั้นจะเป็นการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือป้องกันโควิด 19

อื่นๆ

เมนู