กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างงานในโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสตึก         จังหวัดบุรีรัมย์ ทางผู้จ้างงานโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านคูขาด และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ “ ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ’’ เพื่อทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน

การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

ประโยชน์ของปุ๋ยจุลินทรีย์

  1. ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
  2. เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า
  3. เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว
  4. ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
  5. ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

 

อื่นๆ

เมนู