ตำบลสตึกร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19

ในสถานการปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดที่มีชื่อว่าโควิด 19 โรคนี้ได้ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย โดยทางหน่วยงานต่างๆได้หาทางป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโรคโควิด 19 โดยทางกลุ่ม sc08 ก็ได้มีการรณรงค์และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสตึก โดยกิจกรรมต่างๆมีดังนี้

สมาชิกกลุ่ม sc08 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือในกับโรงเรียนทศพรวิทยา และแจกหน้ากากอนามัย จัดทำวิดีโอรณรงค์ให้ประชาชนหันมาชีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 และวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสตึก ในเรื่องของการป้องกันโควิด 19 การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ในกิจกรรมมีการสอนทำสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วย โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดทำเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19

อื่นๆ

เมนู