วิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวคูขาดพัฒนา

ณัฐพร  ชัยโต

               บ้านคูขาดพัฒนา ได้แยกออกจากบ้านคูขาดเพราะเนื่องจากประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น คำว่าคูขาดมาจากในอดีตนั้นมีน้ำป่าไหลมาจากโคกอะโตด แล้วทำให้คันนาของชาวบ้านนั้นขาดเสียหายเป็นอย่างมาก ชาวบ้านคูขาดพัฒนานั้นมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ชาวบ้านคูขาดพัฒนานั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยส่วย

               บ้านคูขาดพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ 15 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 147 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์พอหมดช่วงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมของชาวบ้านมีมานานตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยายที่สืบต่อกันมา ชาวบ้านจะทำการทอผ้าที่บ้านของแต่ละคน ในบางครั้งไม่มีออเดอร์ก็ต้องทำไปก่อนเพื่อรองรับการสั่งซื้อผ้าไหมในช่วงเทศกาลและถ้ามีบุตรหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมก็จะนำไปขาย บางครอบครัวก็จะเก็บไว้เป็นของฝาก ของที่ระลึก และใช้ในพิธีสำคัญอย่างเช่น งานบวช งานแต่งงาน หรืองานบุญต่างๆ ผ้าไหมที่ชาวบ้านนั้นทอมีด้วยกันหลายลายเช่น ลายหางกระรอก ลายผ้าเขาห้า

           

                                                            

                ชาวบ้านคูขาดพัฒนานั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยส่วย ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ว่างจากการทำไร่ทำนาชาวบ้านจะทำอาชีพเสริมโดยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า โดยแต่ละบ้านจะทอผ้าที่มีลวดลายที่ต่างกัน ไว้เป็นของฝากให้ญาติหรือแจกตามเทศกาลงานบุญต่างๆ และจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เสริม

 

อื่นๆ

เมนู