รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน นางสม ชื่นตา เป็นผู้รับจ้างงาน หลักสูตรSC05  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทประชาชน ดำเนินงานประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการจัดการประชุมเพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจในตำบลร่อนทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม.ประจำหมู่บ้าน พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่าน โดยมีเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับ การพัฒนาเศรษฐกิจในตำบลร่อนทอง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ในตำบลร่อนทองขึ้นมาตรฐานและการตลาดยอมรับทั้งตลาดธรรมดาและตลาดออนไลน์ 2.การท่องเที่ยว จะทำยังไงให้ผู้ที่ผ่านมาท่องเที่ยวต.ร่อนทองต้องแวะชมจุดที่น่าสนใจให้ได้  3.ด้านสุขภาพ คนในตำบลมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย 4.ด้านสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการจัดการขยะที่ทำให้สภาพแวดล้อมเสียไป นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้ ได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 2 ด้านได้แก่ 1.รายวิชาด้านสังคม Social Literacy จำนวน 20 ชั่วโมง 2.รายวิชาด้านการเงิน โดยเรียนผ่านระบบ SET e-learning จำนวน 20 ชั่วโมง 

จากการประชุมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอสม. ที่อนุเคราะห์ข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดจนสำเร็จผ่านลุล่วงไปด้วยดี ดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตำบลร่อนทองต่อไป

                S

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู