นางวนิดา  นาประโคน

   ผู้ก่อตั้งบ้านเมืองฝางคนแรกคือคุณตาฟูคุณยายสอได้อพยบจากบ้านแสลงโทนมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านเมืองฝางเป็นคนแรกต่อมามีประชาชนได้เดินทางมาจากทั้งสี่ทิศมาอาศัยอยู่รวมกันจำนวนเป็นร้อยคนอยูกันมาเรื่อยๆจำนวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้น

ปู่ย่าตายายที่มาอาศัยอยู่ก็พากันบุกเบิกป่าให้เป็นที่ไว้ทำไร่ทำนามาจนถึงลูกหลานทุกวันนี้ลูกหลานรุ่นหลังก็มีอาชีพทำไร่ทำนาได้ขุดพบเจอวัติถุโบราณจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป หม้อ โอ่ง ไห และกระดูกคนโบราณหลายที่หลายจุดอยู่ห่างกันไปผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าบ้านเมืองฝางเป็นเมืองโบราณที่เคยมีคนโบราณอาศัยอยู่มาก่อนคนโบราณมีรูปร่างสูงใหญ่ และบริเวณที่คุณตาฟูคุณยายสอมาบุกเบิกเป็นที่อยู่อาศัยนั้นมีต้นฝางจำนวนมากเป็นไร่ๆซึ่งต้นฝางนี้ก็เป็นที่มาของชื่อบ้านเมืองฝางต้นฝางเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์มากมายเช่นดอกของต้นฝางเอามาทำเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายโรคและไช้ย้อมผ้าได้ ลักษณะพื้นที่รอบๆหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยกำแพงคูเมืองสามชั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเกิดมาก็เห็นคูคลองมีอยู่แล้วเมื่อมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึงได้ชวนกันขุดลอกคูคลอง 3 ชั้นที่สวยงามและมีความลึกพอประมาณคนโบราณเขาเชื่อว่ากำแพงคูคลอง 3 ชั้นนี้สมัยก่อนน่าจะขุดไว้ใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคและเป็นกำแพงป้องกันอริราชศัตรูมารุกรานบ้านเมืองของของคนโบราณณะตอนนั้น

นี้คือเรื่องราวความเป็นมาของบ้านเมืองฝางแบบย่อๆไว้ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังสืบทอดกันมาจวบจนถึงทุกวันนี้ และทุกวันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีประเพณีวัฒณะธรรมไทยอันดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบทอดกันต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู