SC05-ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำหน่ง นพร. นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินงานในเดือน กุมภาพันธ์

เมนู