ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สีลาพล และทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดอนใต้ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ชุมชนบ้านดอนใต้ หมู่ 7 เป็นหนึ่งใน 12 หมู่บ้านของตำบลหนองบัว โดยมีทั้งหมด 135 หลังคาเรือน ใน 135 หลังคาเรือนนั้น บางหลังคาเรือนก็ไม่มีคนอยู่อาศัยเนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัด หมู่บ้านดอนใต้เป็นหมู่บ้านขนาดกลางไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปค่ะ

อาชีพของชาวบ้านดอนใต้ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภค และจำหน่าย นอกจากการทำนาก็ยังมีการทำไร่ เช่น ไร่มัน ไร่มะเขือ และปลูกผักสวนครัว บางทีก็ขายให้โรงงาน บางทีก็ขายให้พ่อค้าคนกลางค่ะ           ในบริเวณรอบๆหมู่บ้านจะมีร้านค้าทั้งหมด 3 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านขายของชำ 2 ร้าน และร้านขายก๋วยเตี๋ยวอีก 1 ร้าน การสัญจรในหมู่บ้านค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นคอนกรีตทั้งหมด และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม (01) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการขออนุญาตกับทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านดอนใต้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ข้าพเจ้าได้เข้าไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชาวบ้านดอนใต้และได้ถามถึงความเป็นมาของคนในหมู่บ้านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ขอสอบถามข้อมูลรายลเอียดกับชาวบ้านตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ไฟล์ Video

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู