1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 2 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาสุขภาพในวัยเด็ก

บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 2 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาสุขภาพในวัยเด็ก

ในปี พ.ศ.2540 เด็กวัย 0-4 ปีนี้ จำนวน 5,375 ล้านคน มีเด็กเกิดน้อยลง และรอดตายมากขึ้น และยังพบว่า มีเด็กจำนวนหนึ่งมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย อัตราการตายในเด็ก 0.4 ปี ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.0 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก คือ ปัญหาเกี่ยวเนื่องจากการคลอด รูปวิปริตแรกเกิด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย และโรคระบบทางเดินอาหารสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชากรในกลุ่มเด็ก 0-4 ปี ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา การกระจายตัวของปัญหา สาเหตุ และความรุนแรงในประเด็นสำคัญต่างๆ

จากการที่พวกเรากลุ่มนักศึกษาตำบลบ้านด่านกลุ่มที่ 1  ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่ปัญหาที่พบมากที่สุดเท่าที่ผมสรุปได้ประเภทของปัญหาสุขภาพแบ่งออกได้เป็นดังนี้  ภาวะการเจริญเติบโตบกพร่อง นักเรียนประถมศึกษามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์สูง ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ( อ้วน ) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนแสดงออกด้วยอาการคอพอก นักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะการขาดสารไอโอดีนแสดงออกด้วยอาการคอพอก ปัญหายาเสพติด  ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดเมื่ออายุน้อยลงวัยรุ่นคือกลุ่มเสี่ยงที่สุด พบสาเหตุ ส่วนใหญ่อยากลองและเพื่อนชวน แนวโน้มฝิ่น กัญชา ลดลง ยาบ้าเสพเพิ่ม ขึ้น ผลตรวจปัสสาวะ นักเรียนระบุชัด ภาคกลางเสพมากที่สุด ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านานโดยที่ สภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันได้แก่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การ ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ผู้เสพสามารถใช้สารเสพติดได้ง่ายและสะดวกกว่าในอดีต รวมทั้งสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ภาวะทันตสุขภาพ  พบอัตราโรคฟันผุในนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ซึ่งผลการสำรวจพบว่าอัตราฟันผุในฟันน้ำนมของ นักเรียนกลุ่มอายุ 3 ปี จะน้อยกว่ากลุ่มอายุ 6 ปี และในทำนองเดียวกัน นักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี จะมีอัตรา ฟันผุของฟันแท้น้อยกว่านักเรียนกลุ่มอายุ 17 – 19 ปี

สรุปจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้ทำไห้ทราบปัญหาของชุมชนและพวกเราได้รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาสุขภาพในวัยเด็กในชุมชนบ้านด่านไห้หายไปจากชุมชน ชุมชนขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าในการดูแลสุขภาพเด็ก เด็กและผู้ปกครองยังไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและ ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการดุแลบุตร และหากได้รับการบริการหรือแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงจะทำไห้ปัญหาสุขภาพในวัยเด็กหายไปจากชุมชนหรือลดปัญหาลงไม่มากก็น้อย

                                                                                                                                                                                                                                      นายตะวัน  ศรีจันทร์

                                            นักศึกษา

อื่นๆ

เมนู