สายธารแห่งชีวิต กับ วิถีชีวิตของลูกหลานชาวประมง
    แม่น้ำมูล สายน้ำที่ไหลหลั่ง หล่อเลี้ยง วิถีชีวิต จารีตประเพณีอันดีงาม ของลูกหลานชาวสตึก มาอย่างยาวนาน และจะไม่มีวันสิ้นสุดดั้งสายน้ำที่จะไม่มีวันหยุดไหล

ผู้เขียนบทความ นายพีระพงษ์ ลาหนองแคน ลูกหลานชาวตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่จะสานต่อภูมิปัญญา วิถีชีวิต และจารีตประเพณีให้อยู่คู่กับลุ่มน้ำมูลสืบไป

 

ระบบนิเวศ ความอุดมสมบรูณ์แห่งลุ่มน้ำ มากมายด้วยพันธุ์ปลาหลายหลาก และเปรี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม ดุ่จดั่งพระพุทธรูปสูงใหญ่ และ เจ้าพ่อวังกรู สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่หล่อหลอมแรงศรัทธาอันแรงกล้าที่ คอยคุ้มครองปกปักรักษา ลูกหลานชาวสนุก ให้อย่างอย่างร่มเย็นเป็นเป็นสุขมาช้านาน และจะตลอดไป

 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่คู่ลำน้ำมูล การจับปลาทำประมง ความรู้ที่บรรพชนได้ใช้ในการทำมาหากิน และเลี้ยงดูครอบครัว และสอนสั่งลูกหลานจน จนกลายมาเป็นการสืบทอด สืบสาน และ สานต่อภูมิปัญญาของบรรพชน

 

ปลาส้ม ปลาตากแห้ง ปลาร้า ที่นำมาปรุงอาหารเกิดจากภูมิปัญญาที่ถูกบ่มสอนมาอย่างช้านาน สู่การดำรงชีวิตในปัจจุบัน กับโลกโซเชียล ยุค 4.0 การร่วมแรงร่วมใจ ของบุคคลาการในชุมชน สู่การพัฒนาของคนสองยุค คือยุคเก่า และเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผสมผสานการดำรงชีวิตให้เดินต่อไปข้างหน้าในยุคปัจจุบัน

จากการนำเอาวิถีชีวิตมาต่อยอด เป็นธุรกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน การทำอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือ ชุมชน ส่งผลกระทบในเชิงบวกของชาวบ้าน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ปรับวิถีชีวิตของลูกหลานชาวลุ่มน้ำมูล ให้ก้าวกระโดด

แต่สิ่งสำคัญก็ยังคงอนุรักษ์ รักษาจารีตประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไป เพียงแต่การพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด ทุกคนต้องเดินต่อไปข้างหน้า ตามยุค ตามกาลเวลา

อดีตที่สวยงาม และอนาคตจะสวยงามยิ่งกว่า

 

 

อื่นๆ

เมนู