หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวกิตติยา  ภูหอม ประเภท นักศึกษา AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่16 มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะได้มีการนัดหมายทางกลุ่มมาวิเคราะห์งานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ • จุดเด่นของหมู่บ้าน • ความต้องการของหมู่บ้าน • ปัญหาของหมู่บ้าน • ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เมื่อนำเสนอให้ผู้ประชุม ได้เห็นถึง จุดเด่นของหมู่บ้านกันตง จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของคนในชุมชนนี้ก็คือการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่จะนิยมปลูกผักเพื่อนำไปส่งขายให้แก่นายหน้าที่จะมารับซื้อและยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ควาย เป็ดและไก่เป็นต้น

ความต้องการของคนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการถนนเส้นทางที่ดีชึ้นกว่านี้พร้อมทั้งไฟฟ้าที่สว่างเพียงพอแก่การเดินทาง

ปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาในชุมชน จะมีปัญหาชองเรื่องยาเสพติดและปัญหาขยะ

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

 

 

อื่นๆ

เมนู