ข้าพเจ้านางสาวสุวรรณรัตน์ นิเรียงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามถึงข้อมูลชุมชนในตำบลบ้านปรือ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นกันเองช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำไร่ ทำนา ค้าขายตามอัตภาพในพื้นที่ชนบทแห่งนี้
ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้มีอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลก็คือการเกิดสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้จึงทำให้การเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนนั้นยากขึ้นเนื่องการการแพร่ระบายที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรในพื้นที่ไม่มั่นใจที่จะออกจากบ้านมาให้ข้อมูลแก่เรา เราจึงวางแผนการทำงานเดือนนี้โดยให้เหล่าสมาชิกในกลุ่มที่เป็นคนในพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแทนจึงทำให้การทำงานในเดือนนี้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชากรในชุมชนพบว่าปัญหาสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่านั้นส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ค่าจ้าง ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยจากการติดเชื้อเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลไปสู่การสูญเสียรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและอีกหนึ่งในปัญหาที่พบก็คือภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี การที่มีความต้องการใช้ทรัยยากรน้ำที่มากขึ้นของคนในชุมชนซึ่งสวนทางกับปริมาณทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในชุมชน หากไม่มีเพียงพอหรือขาดไปการดำเนินและดำรงอยู่ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะดำเนินไปด้วยความยากลำบากอย่างแน่นอน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเกษตรกรกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ มีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งทรัยยากรน้ำเป็นอย่างมากทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่บ่อยครั้ง ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับประชากรในท้องถิ่นจึงอยากหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นแห่งนี้ในฐานะผู้ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น ข้าเจ้าจึงเห็นว่า “โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้
จากประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากแนวปฏิบัติของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจึงเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเข้ามาช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนทรัยพากรน้ำของประชากรในชุมชนต่อไป

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู