สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้

1.ช่วยจัดสถานที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละหานทราย

                             

2.ออกพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล ทำผังบริเวณสำหรับขุดดิน                        แปลงนายอำนวย ปัญญา ตำบลตาจง

                             

  3. ออกพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล ทำผังบริเวณสำหรับขุดดิ                       แปลงนางทองอาน อินอิ่ม ตำบลตาจง

                             

   4.ออกพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล ทำผังบริเวณสำหรับขุดดิน                     แปลงนางเที่ยง จันทร์ประโคน ตำบล ละหานทราย

                             

5.อบรมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564

                                                                           

6.วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”

           

7.ลงรับเลขหนังสือ ออกเลขส่งหนังสือ และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักงาน                      

          การทำงานในเดือนกรกฎาคมนี้ งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู