สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือนกันยายนนี้ ดิฉันได้รับมอบหมาย ให้ปฎิบัติงาน ดังต่อไปนี้

       ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับนักพัฒนาต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และรับประทานอาหารร่วมกัน แปลงที่ลงพื้นที่ ได้แก่

1.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล               แปลงนางแจด ฉ่ำโสฬส  ต.โคกว่าน

2.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล              แปลงนายวีระพงษ์ กระพันธ์ ต.โคกว่าน

   

3.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล              แปลงนายอำนวย ปัญญา ต.ตาจง

4.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล              แปลงนางทองอาน อินอิ่ม ต.ตาจง     

5.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล              แปลงนายสม พรมภักดิ์ ต.โคกว่าน

       

 6.อบรมปลูกสมุนไพร ที่ศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอ หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ์ ต.สำโรงใหม่

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ที่ศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอ หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ์  ต.สำโรงใหม่

                     

            การทำงานในเดือนกันยายนนี้ งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น              การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสิ่งที่เป็นปัจจัย  ทำให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู