สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ การพบกันในเดือนตุลาคม 2564 กับดิฉัน นางสาวกุลณัฐ
โพธิ์แก้ว ในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                     สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของเดือนตุลาคมนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้เปลี่ยนหัวหน้างานใหม่อีแล้วค่ะเนื่องจากปลัดได้มีการย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่น หัวหน้างานคนใหม่ ชื่อนายภิญโญ สร่างไธสง ทำงานมา9เดือนเปลี่ยนหัวหน้างานไปแล้ว3คน เมื่อเปลี่ยนหัวหน้างานบ่อยก็ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆงานที่หลากหลายเพราะหัวหน้างานแต่ละคนมีวิธีสอนงานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงในระบบ บันทึกข้อมูลด้านอบายมุขฯและรายงานผลลงในระบบจากโครงการลดบายมุขสร้างสุขให้สังคม รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน ออกเลขหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการส่ง ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของประชาชนส่งหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเกษียนหนังสือซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำแต่พอเปลี่ยนหัวหน้างาน งานเกษียนหนังสือเราก็ได้รับผิดชอบ การส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ย การเข้าร่วมฟังการไกล่เกลี่ย ได้ทำประกาศหนังสือรับสมัครผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย การบันทึกการสืบสวนสอบสวนลงในระบบ ทำให้ได้ทำงานที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว
                 ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ช่วยเหลืองาน ด้านงานปกครอง ช่วยบันทึกข้อมูลหมู่บ้านในอำเภอประโคนชัย รายงานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การติดประกาศการช่วยปลัดบริหารงานปกครองในการพิมพ์หนังสือราชการ การออกเลขคำสั่งเลขประกาศของอำเภอ และร่วมรับบริจาคสิ่งของของกิ่งกาชาด ในเดือนตุลาคมนี้และเดือนต่อๆไปอีก2เดือน ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป #สวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู