สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปิยะดา สิงห์วงค์  ประเภท กพร.ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

       ปฏิบัติงานที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย การปฏิบัติงานภายในเดือนตุลาคมนี้ ดิฉันได้รับมอบหมาย    ให้ปฎิบัติงานทั้งในสำนักงาน และลงพื้นที่ มีดังต่อไปนี้

ด้านงานในสำนัก

  • บันทึกฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และรายได้ ลงระบบ www.cdd.go.th
  • บันทึกฐานข้อมูลผู้นำชุมชน ลงระบบ www.cdd.go.th
  • ลงรับหนังสือ
  • ออกเลขหนังสือ
  • ส่งหนังสือ
  • จัดเรียงเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

ด้านงานลงพื้นที่

       ในด้านการลงพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับนักพัฒนาต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และรับประทานอาหารร่วมกัน แปลงที่ลงพื้นที่ ได้แก่

1.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน             แปลงนางละมัย มูระคา ต.ตาจง ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

2.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน            แปลงนางพุ่ม มุ่งยุทธกลาง  ต.ตาจง ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน            และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำยาหม่อง และรับประทานอาหารร่วมกัน

     3.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นาพัฒนาชุมชน          แปลงนายสม พรมภักดิ์ ต.ตาจง ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำน้ำยาล้างจาน และรับประทานอาหารร่วมกัน

      

4.ลงพื้นที่เอามื้อโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นาพัฒนาชุมชน            แปลงนางแจด ฉ่ำโสฬส  ต.โคกว่าน ร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ ทำยาหม่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู