ข้าพเจ้า นายนพดล  แหวนวิเศษ ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนธันวาคม  2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังนี้

1. การทำรูปเล่มการรายงานผลการดําเนินงานประจำตำบล แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

– ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

– ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ

– ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพตำบล

– ส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

– ส่วนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงาน

– ส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(Bio-Cirular-Green Economy) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ

– ส่วนที่ 7 วิเคราะห์ข้อมูล CBD

– ส่วนที่ 8 ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2.การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ลงCBD(เพิ่มเติม)

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พัก / โรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

 

ทั้งนี้รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานทั้ง 8 ส่วนนั้นผ่านไปได้ด้วยดี คณะผู้ปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในการทำรายงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ และชาวบ้าน คนในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู