สพอ.กระสัง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบออนไลน์
       นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting จำนวน 5 วัน ณ สวนนายเพลิน โกรัมย์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอกระสัง
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดเป็นผู้นำพัฒนาที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ทั้งนี้ในการจัดการฝึกอบรมฯ ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

อื่นๆ

เมนู